Opleidingsverlof

Indien je gebruik wenst te maken van een opleidingsverlof, laat je dit zo snel mogelijk weten aan het secretariaat.

Vlaams opleidingsverlof

Het Vlaams Opleidingsverlof komt vanaf 1 september 2019 in de plaats van het Betaald Educatief Verlof.  De nieuwe regelgeving voor het Vlaams Opleidingsverlof is van toepassing in het Vlaams Gewest. Enkel werknemers die werken in een Vlaamse vestigingseenheid van een bedrijf komen in aanmerking voor Vlaams Opleidingsverlof.
Opgelet! Als je werkt in een Brusselse vestigingseenheid van een bedrijf, dan val je onder het Brussels Educatief Verlof (vergelijkbaar met het vroegere Betaald Educatief Verlof)! Meer uitleg volgt verder in de tekst.

Voor meer informatie:
https://www.vlaanderen.be/als-werknemer-vlaams-opleidingsverlof-opnemen/hebt-u-recht-op-vlaams-opleidingsverlof

Voorwaarden:
Via het Vlaams Opleidingsverlof hebben werknemers uit de private sector (die minstens halftijds werken) het recht om erkende opleidingen te volgen (maximum 125 uren per cursusjaar) en daarvoor op het werk afwezig te zijn, met behoud van loon.
Om recht te hebben op Vlaams Opleidingsverlof moet je als werknemer voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 • De opleiding moet minstens 32 lestijden omvatten. Al onze opleidingen komen hiervoor in aanmerking.
 • De opleiding wordt gegeven door een geregistreerde dienstverlener. Ons centrum wordt automatisch als geregistreerde dienstverlener beschouwd.
 • De opleiding is geregistreerd in de databank Vlaamse opleidingsincentives. In deze databank (https://www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank) kan je nagaan of een specifieke opleiding in aanmerking komt voor het Vlaams Opleidingsverlof.
 • Je bent minstens 50% tewerkgesteld in de privésector in het Vlaams gewest. Werk je exact 50% met een vast uurrooster, dan kun je het VOV alleen opnemen tijdens de werkuren die samenvallen met de lesuren. Werk je 50% met een variabel uurrooster moeten de vormingsuren niet samenvallen met de werkuren.

Op hoeveel uren heb je recht?
Je hebt recht op het “voorziene aantal lestijden van de opleiding”.
Elke voltijdse werknemer heeft recht op maximum 125 uren VOV per schooljaar.

 • Niet enkel contacturen komen in aanmerking, ook werkplekleren (stages, afstandsonderwijs).
 • Dag-, avond- en weekendopleidingen komen in aanmerking.Voorbeeld: Een voltijds werkende cursist heeft voor een cursus Frans (120 lestijden) recht op 120 uur opleidingsverlof.

Je kan via de simulatietool snel uitrekenen op hoeveel verlof je effectief recht hebt.

Gegevens nodig voor de werkgever om het opleidingsverlof te registreren via het WSE-loket:
Over de werknemer:

 • Voornaam en familienaam (zie inschrijvingsfiche)
 • Rijksregisternummer (zie inschrijvingsfiche)

Over de opleidingsverstrekker:

 • De naam: Hét CVO Pro
 • Het instellingsnummer: 113712

Over de opleiding:

  • Naam van de opleiding (bijvoorbeeld Frans richtgraad 1)
  • De module(s) waarvoor werd ingeschreven (zie inschrijvingsfiche)
  • Begin- en einddatum cursus (zie inschrijvingsfiche)
  • Het registratienummer (ODB nummer) van de opleiding/modules. Dit nummer kan je verkrijgen op ons secretariaat -> info@cvopro.be

Aanvraag VOV in 5 stappen:

  1. Kijk na of de opleiding recht geeft op VOV via de opleidingsdatabank: (https://www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank)
   • In het zoekveld kan je een trefwoord van de opleiding ingeven, bvb. Frans. Alle opleidingen Frans die recht geven op Vlaams opleidingsverlof verschijnen dan.
   • De opleidingen van het volwassenenonderwijs kan je steeds herkennen door de toevoeging van CVO – centra voor volwassenenonderwijs.
   • Bij elke opleiding en cursus kan je steeds de ODB-nummers vinden. Je werkgever zal deze nummers nodig hebben om jouw VOV-dossier in orde te maken.
  2. Meld aan de opleidingsverstrekker dat je gebruik wil maken van VOV
  3. Bezorg je inschrijvingsfiche met eventuele bijlage van het centrum aan je werkgever en bereken met je werkgever het aantal uren VOV om in te plannen
  4. De werkgever vraagt ten laatste 3 maanden na de start van de opleiding de terugbetaling van het VOV aan bij de Vlaamse overheid via het WSE-loket.
  5. Volg de opleiding nauwgezet. Hou steeds (een kopie van) je afwezigheidsattesten bij. Deze kunnen opgevraagd worden door het departement WSE (Werk en Sociale Economie). Hou er rekening mee dat deelname aan de eindexamens en evaluatie verplicht is. 

Het departement Werk en Sociale Economie behandelt je dossier: je recht op VOV wordt vergeleken met de input van de werkgever en de opleidingsverstrekker (hèt CVO Pro).
In ons centrum komen volgende opleidingen in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof:

 • Frans (van het 1e jaar tot en met het 6e jaar);
 • Engels (van het 1e jaar tot en met het 6e jaar);
 • Duits (van het 1e jaar tot en met het 6e jaar);
 • Al onze informatica-opleidingen;
 • Opleiding fotografie;
 • Opleiding hulpkok/kok;
 • Opleiding bakker (bakker-banketbakker-chocolatier-ijsbereider);
 • Opleiding slager;
 • Opleiding fietshersteller;
 • Opleiding auto (techniek-koetswerk-Oldtimer);
 • Opleiding lasser;
 • Opleiding schoonheidsspecialist(e);
 • Opleiding kapper;
 • Begeleider in de kinderopvang;
 • Al onze opleidingen NT2.

Brussels Educatief Verlof

Voor cursisten werkend in de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Anderlecht, Elsene, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Oudergem, Schaarbeek, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Gillis, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-Ten-Node, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe, Stad Brussel, Ukkel, Vorst, Watermaal-Bosvoorde

Rechthebbende werknemers

Het Betaald Educatief Verlof is een recht dat toekomt aan werknemers uit de privésector en contractuele werknemers. Werknemers die deeltijds werken, hebben er in bepaalde gevallen recht op.
Om recht te hebben op betaald educatief verlof moet je als werknemer voldoen aan de volgende voorwaarden.

 • Tewerkgesteld zijn in de privésector (de werkgever betaalt een specifieke bijdrage voor het educatief verlof) of contractueel werknemer zijn bij een autonoom overheidsbedrijf (Proximus, bpost, Belgocontrol,…).
 • Tewerkgesteld zijn in een hoofdkantoor in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Zijn dus uitgesloten: de statutaire of contractuele werknemers tewerkgesteld bij de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies, de gemeenten, de OCMW’s, de intercommunales alsook het onderwijzend personeel.
Het administratief, technisch en werkliedenpersoneel uit het vrij onderwijs hebben wel recht als hun loon ten laste van de instelling zelf valt.

De werknemer kan voltijds tewerkgesteld zijn (bij één of meerdere werkgevers) of deeltijds.
Deeltijdse werknemers hebben recht op een aantal uren educatief verlof in verhouding tot de arbeidstijd als ze 4/5de van de normale arbeidsduur per week tewerkgesteld zijn (bijvoorbeeld: 30,4/38) of als ze op basis van een variabel uurrooster tewerkgesteld zijn (zo vermeld in de arbeidsovereenkomst). Als ze minstens halftijds tewerkgesteld zijn met vast uurrooster, hebben ze enkel recht op betaald educatief verlof voor het volgen van een beroepsopleiding tijdens de normale arbeidsuren. Werknemers die gebruikmaken van tijdskrediet en ouderschapsverlof worden als deeltijdse werknemers beschouwd. Ze moeten aan de voorwaarden van deeltijdse werknemers voldoen.

 • De werknemer moet tewerkgesteld zijn volgens een arbeidsovereenkomst (ook een interim contract, een arbeidsovereenkomst gesloten in het kader van een startbaanovereenkomst, een GESCO-contract, een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten…) of tewerkgesteld zijn zonder overeenkomst onder het gezag van een persoon (bij voorbeeld als werkloze bij een vereniging) bij één of meerdere werkgevers.
  De werkgever dient de aanvraag voor terugbetaling in. Hij kan dit ook aan een sociaal secretariaat toevertrouwen.

Verlofaanvraag en informatie voor de werkgever:

 • De werknemer moet zich informeren of de opleiding die hij wil volgen recht geeft op educatief verlof.
 • De werknemer bezorgt aan de werkgever het document voor het Betaald Educatief Verlof, afgeleverd door de onderwijsinstelling ten laatste op 31 oktober van elk cursusjaar. Het overmaken gebeurt met een aangetekende brief ofwel tegen ontvangstbewijs.
  In geval van laattijdige inschrijving na 31 oktober of in geval van verandering van werkgever doe je de aanvraag voor educatief verlof ten laatste binnen de vijftien dagen vanaf de inschrijving of van de verandering van werkgever.
 • De planning van het verlof gebeurt in onderlinge overeenstemming met de werkgever. De werknemer licht zijn werkgever in over de voorziene afwezigheid.
 • De werknemer bezorgt hem zo snel mogelijk de trimestriële getuigschriften van nauwgezetheid.

Terugbetalingsaanvragen moeten worden bezorgd aan Brussels Economie en Werkgelegenheid als de terugbetalingsaanvraag betrekking heeft op werknemers die tewerkgesteld zijn in een vestigingseenheid die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd is:

Directie Werkgelegenheidsbeleid
Cel betaald educatief verlof
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

In ons centrum komen al onze opleidingen in aanmerking voor het Brussels Educatief Verlof behalve volgende cursussen:

 • Schoonheidsverzorging
 • Kapper
 • Fotografie
 • Mode
 • Bakker -> Harde en zachte luxe
 • Hulpkok -> Nagerechten
 • Hulpkelner -> Drankenkennis, bar & cocktails, zaalversnijdingen- en -bereidingen
 • Wijnkenner

Bij ons kan je met vragen over opleidingsverlof terecht bij Kristel via info@cvopro.be

Indien je in een ANPCB-bedrijf werkt en buiten je werkuren een beroepsopleiding volgt, kan je een gedeeltelijke of een volledige terugbetaling krijgen via CEVORA. Meer info op www.cevora.be.

Vragen of informatie nodig?

Contacteer ons!